آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

آوای فاخته

دل‌نوشته‌های گاه و بیگاه من

از گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح
نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم

 

بوی تو می‌شنیدم و بر یاد روی تو
دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم